Förtöjning i hamnen

Vid hårda vindar har det visat sig att båtar och bryggor har tagit skada då förtöjningarna har varit otillräckliga. Vi påminner därför om att förtöja din båt enligt följande av årsmötet beslutade regler:

 

  1. Båtägaren ska själv anskaffa fullgoda förtöjningsgods och ansvarar för sin båts förtöjningsplats. Båten ska vara förtöjd i både för och akter, med tågvirke på både styrbords och babords sida. Båten ska vara förtöjd så att den inte skadar brygga eller annan båt. Förtöjningsgods ska avlägsnas från båtplatsen vid båtupptagning.
  2. Båten får inte vara förtöjd med stum förtöjning utan ska vara försedd med ryckdämpare. Tågvirke får inte läggas glidande, d.v.s. att förtöjningstamp för styrbords och babords sida ska vara separata tampar.
  3. Förtöjningstamp ska vara av långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid s.k. silke och ska av fabrikanten vara avsedd som förtöjningstamp. Förtöjningstamp ska minst vara dimensionerad för båtens vikt.
  4. På båten ska finnas minst fyra fendrar och på båt över 6,5 meter minst sex fendrar. Båtfendrar kan ersättas med fullgoda fendrar på y-bom.
  5. Finner hamnkaptenen båt bristfälligt förtöjd eller eljest i skick som äventyrar ordning och säkerhet i hamnen, kan denne söka kontakt med båtägaren och i samråd med denne och på dennes bekostnad vidta erforderliga åtgärder, t.ex. flytta båten. Nås ej båtägaren inom rimlig tid har hamnkaptenen rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt ovan.
  6. Båt som inte är gästbåt ska vara märkt med KBK-nummer väl synligt från bryggan. Märkningen kan utföras på valfritt sätt, t.ex. skylt, dekal eller märkremsa.
  7. Förtöjs båt utan att ha hyreskontrakt så betraktas båten som gästbåt och ägaren ska betala gästavgift enligt klubbens gällande avgiftslista.
  8. Båt får ej vara förtöjd vid kaj eller servicebrygga längre tid än vad som erfordras för mastning, båtlyft, toatömning, tankning etc.