Här har vi samlat information som du som båtägare eller klubbmedlem behöver kunna nå. Vi finns även på Facebook, klicka här

Avgifter

Kåge Båtklubbs avgifter för 2024

Aktuell version finns på klubbens hemsida

 

Avgiftstyp Specifikation Pris, kr
Medlemsavgift Årsavgift (indexreglerad) 665
Bryggplats Insats (återbetalas vid uppsägning av plats) 4000
Bryggplats Årsavgift per dm bryggbredd inkl. bommar (indexreglerad) 93
Bryggplats  Avgift för den som hyr i andra hand (indexreglerat) 681
Bryggplats Avgift för den som hyr ut i andra hand (indexreglerad) 681
Uppläggningsplats Vintersäsong, på planen (indexreglerad) 613
Uppläggningsplats Dygnsavgift utöver säsong utan medgiven dispens  150
Uppläggningsplats Avgift per vecka utöver säsong efter medgiven dispens 100
Kranlyft Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 420
Truckkörning Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 420
Kran och truck Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 699
Truckkörning Transport av båt/båtvagn inom området utöver vid sjösättning/upptagning (indexreglerad) 140
Kran och truck Tilläggsavgift till föraren vid andra tillfällen än ordinarie sjösättning och upptagning (betalas direkt till föraren) 200
Hamnvakt Avgift vid uteblivet vaktpass (indexreglerad) 2042
Lillhällan Dagavgift (gäller även medlemar) 25
Lillhällan Dygnsavgift (gäller även medlemmar) 100
Lillhällan Säsongskort dag (gäller även medlemmar) 250
Lillhällan Säsongskort dygn (gäller även medlemmar) 600
Gästplats hamnen Dygnsavgift 150
Nyttjande av ramp Dygnsavgift för ej medlem(gratis för medlemmar) 50
Påminnelseavgift Avgift vid påminnelse p.g.a sen betalning 100
Fakturaavgift Avgift för pappersfaktura (e-faktura är avgiftsfri) 50

Betalningssätt Truck och kran

I kranens elskåp och i truckens hytt finns vardera en liggare med faktureringsunderlag som truck/kranförare ansvarar för. Skriv ditt medlemsnummer och namn i liggaren och kvittera uppgifterna samt beloppet. I slutet av säsongen får du en faktura på beloppet.

 

Betalningssätt Gästavgifter

Gästavgift Hamnen: Swish nummer 123 609 56 16 eller bankgiro 5606-7416.

Gästavgift Lillhällan: Swish nummer 123 032 33 52 eller bankgiro 481-2376.

 

Betalningssätt övriga avgifter

Faktureras.

 

Underlåter medlem att följa avgifterna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

 

Avgifterna beslutade vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2023-12-06.

 

Destruktion av nödraketer
Så här gör du för att bli av med dina nödraketer
 
Enligt samtal med polisen i Skellefteå så säger dom:
Det är vi som har ansvaret för att ta hand om bl.a. nödraketer.

Man lämnar in dessa i Polisens reception i luckan.

Vid stora volymer så vill de att man bokar tid så man då kan lämna direkt till ett förråd.
Verksamhetsberättelse 2021-2022

 

Kåge Båtklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 oktober 2021 – 30 september 2022

Klubben har vid verksamhetsårets slut 309 betalande medlemmar (33 nya och 31 avslutade medlemskap). Eftersom båtklubben drivs som en ideell och allmännyttig förening utan anställda utförs alla aktiviteter av förtroendevalda och medlemmar.

Vår klubbstuga är den vanliga samlingsplatsen men på grund av pandemin har så mycket som möjligt av träffarna varit utomhus.

Under säsongen hade vi ca 230 hamnplatser uthyrda och ingen kö, då vi även haft 7 båtplatser har varit uthyrda i andra hand och 11 personer vill f.n. också byta båtplats.

Pålbryggan riktades upp efter vinterns rörelser av isen, i övrigt har vi nöjt oss med sedvanligt underhållsarbete på hamnanläggningen.

Muddringsbassängen har färdigställts enligt krav, den har också avjämnats samt försetts med geoduk och ett bärlager. Ytan kan till våren 2023 nyttjas som parkering.

Röjning och klippning av grönytor har gjorts samt att infartsvägen har underhållits och grusats.

Maskiner och verktyg, såsom gräsklippare, röjsågar, motorsågar, båtar med motorer samt trucken har underhållits.

Den årliga besiktningen av kranen har gjorts. Septiktankstömnings-anläggningen har underhållits.

Uppgradering och utbyggnad av hamnen: Projektgruppen för utbyggnaden har sammanträtt vid ett antal tillfällen och mycket ideellt arbete har därutöver gjorts mellan mötena.

Under januari blev ett stort antal betongankare med kättingar utlagda från isen som förberedelse för ny placering av bryggor.

Tidigare beställda bryggor, bommar mm levererades under maj, där transportskador på två av bryggorna tyvärr orsakade oss mycket merarbete. De skadade bryggorna blev åtgärdade i början av september. I övrigt, så har allt arbete gått enligt plan och budgeten följs.

I slutet av september påbörjades arbetet med att flytta om bryggorna i hamnen enligt ny ritning. Vår ombyggda hamn beräknas vara klar inför sommaren 2023.

Även i år har restaurang drivits i hamnen, med ny arrendator Don Vito, med uppskattat utbud och stort intresse.

Under året har ”onsdagsgruppen” fortsatt sitt arbete med att renovera klubbstugan, och nu var det samlingslokalen som var på tur. Fönsterbytet har fortsatt, golvet har riktats, nya ytskikt och belysning m.m.

Dessutom har en ny och effektivare värmepump installerats.

Under året har det skett löpande underhåll av hemsidan, men då den bygger på ganska komplicerad teknik, kommer det snart att vara läge för större uppdatering.

Klubbens Facebooksida rekommenderas annars för att få snabbare uppdateringar om aktuella händelser. Där finns bättre möjlighet till dialog och uppdaterad information.

För sjätte året kan nu medlemmarna själva boka dag när man ska gå vakt, vilket är uppskattat.

Även i år under nationaldagshelgen samlades ett antal medlemmar för en städhelg på Lillhällan för att färdigställa den fina anläggningen införför sommaren. Detta har nu blivit en årlig aktivitet för att Lillhällan ska fortsätta att vara i toppskick.

Lillhällan har under sommaren varit välbesökt av medlemmar men även gästande båtar både från närområdet och mer långväga gäster har hittat dit.

Arbetet som startade 2021 med ett utekök för grillar på Lillhällan färdigställdes under sommaren.

Stugan på Lillhällan har fått akustikplattor uppsatta i taket för en bättre ljudmiljö. Ett dörrbyte in till duschen i nya bastun är gjort då den gamla dörren inte längre gick att stänga.

QR-koder finns uppsatt så besökande båtar lättare ska kunna betala bryggavgiften.

Midsommarafton på Lillhällan blev ett välbesökt evenemang med sång, dans och även godisregn för barnen.

Lördagen den 20 augusti samlades medlemmar såväl i hamnen som på Lillhällan för den årliga surströmmingsfesten, som i år blev utbytt till kräftskiva pga den rådande surströmmingsbristen.

Den uppskattade och stämningsfulla ljusfesten gick av stapeln fredagen den 26 augusti för tionde och sista gången. Ett trettiotal båtar samlades för gemensam färd genom fjärden.

Lördag den 27 augusti var det båtsista på Lillhällan. Ett stort antal medlemmar samlades och avslutade sommaren på ett trivsamt sätt med bland annat förrättsfest.

Utöver aktiviteter och de praktiska arbeten som oftast syns, så har en så här stor klubb en hel del administration. För att ge några exempel så har 432 medlemsfakturor skickats ut varav 45 med post övriga med mejl samt ett 60 tal påminnelser. Faktureringar är utförda vid 49 tillfällen.

Det är gjort många medlemsutskick på mejl och sms. Under verksamhetsåret har även mängder av mejl kommunicerats med medlemmar och andra och för att inte glömma alla telefonsamtal och samtal mellan medlemmar och förtroendevalda.

Det är gjort flera tusen ändringar i vårt register BAS, som handlar om medlemsuppgifter, byte av båtar, avgifter, mm. Ett 70 tal medlemmar har av olika anledningar bytt eller fått ny bryggplats.

Som man kan se av den ekonomiska redovisningen, så är även där ett stort arbete nedlagt

Styrelsen har hållit 12 styrelsemöten med god uppslutning. Utöver styrelse, revisorer och valberedning så har sektionerna också haft möten för att planera aktiviteter. Båtklubben har också varit representerad i styrelsen för Västerbottens Båtförbund

Utöver vad som beskrivits här ovan har också mycket annat gjorts av alla medlemmar och förtroendevalda både på de inplanerade föreningsdagarna och vid mer spontana träffar.

Föreningsaktiviteter och har utgjort ett trevligt inslag i att stärka gemenskapen.

Samarbetet med andra båtklubbar i Skellefteå och kontakter med kommunen har varit bra.

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar som har visat sitt intresse på våra medlemsmöten och en ros till de medlemmar som varit med och arbetat på våra föreningsdagar och vid andra tillfällen samt engagerat sig i alla de aktiviteter som har genomförts. Utan detta ideella arbete skulle avgifterna behöva höjas ordentligt och vi skulle inte vara en så bra båtklubb som vi är.

Kåge i november 2022                             Styrelsen

 

Leif Degerman                     Fredrik Ferm                                 Isak Burman

 

Lars Lundström                   Anders Hedqvist                           Åsa Storfält

 

Ida Svensson                        Stina Bjurman                               Anders Lidman

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 1 oktober 2023 – 30 september 2024

Under alla former där vi träffas ska vi ha båtklubbens och medlemmarnas bästa i fokus.

Vi ska genomföra aktiviteter enligt årsplanen, samt därutöver andra mer spontana aktiviteter som gynnar båtlivet.

Under mars hålls vårmöte och under kvartal 4 hålls årsmöte.

Styrelsen kommer att hålla styrelsemöten en gång i månaden med uppehåll för juli.

Vi har under senare år utvecklat främst våra anläggningar i hamnen, klubbstugan och på Lillhällan, vilket betyder att vi nu har en god status på våra anläggningar. Vi kommer framöver att behöva lägga ned en hel del ideellt arbete och även ekonomiska medel för att underhålla våra anläggningar så att de fortsätter att vara så bra som vi vill ha dem.

Det finns en del önskvärda ytterligare utvecklingar att göra, vilka framgår av vår investeringsplan.

Hemsidan kommer att underhållas.

 

Våra aktiviteter och arbete i övrigt planeras att genomföras ideellt i egen regi. Mycket av arbetet med våra anläggningar görs som föreningsaktiviteter, dels för att ha trevligt tillsammans, dels för att hålla kostnaderna nere.

 

Styrelsen

 

Regler Kåge båtklubb 2024

 

Kåge Båtklubbs regler för 2024

 

Delaktighet och ideellt arbete

Som medlem, i synnerhet om man har en båtplats, förväntas man aktivt bidra i arbetet med att underhålla och utveckla våra gemensamma anläggningar.

Det är medlemmarnas gemensamma arbetsinsats som gör att vi kan hålla nere kostnader och därmed också de avgifter som medlemmarna behöver betala. Att delta i arbetet ger också en möjlighet till kamratskap och social samvaro.

 

Allmänna hamnregler

 1. Verksamheten i hamnen leds av hamnkaptenen som utses vid årsmötet och erhåller instruktioner av klubbens styrelse. Hamnkaptenen övervakar ordning och säkerhet i hamnen. Anvisningar från hamnkaptenen ska åtlydas.
 2. Hamnområdet och bryggor ska hållas städade och får ej belamras med saker.
 3. Svallvågor ska minimeras. Hastighetsbegränsning på 3 knop råder inom hamnen med tillhörande vattenområde (dvs även 100 meter utanför bryggor).
 4. Cykling, moped- och skoteråkning är förbjuden på bryggorna liksom parkering på annat ställe än på anvisad plats. Hundar ska hållas i band och får ej bindas på bryggorna.
 5. Störande ljud undvikes. Tystnad iakttas kl. 23.00-06.00. Efter beslut från styrelsen kan det få förekomma aktiviteter i hamnen även under denna tid.
 6. Eluttag på bryggor får ej användas för kontinuerlig inkoppling.
 7. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 8. Båt som har hamn- och/eller uppställningsplats ska vara minst ansvarsförsäkrad.

 

Förtöjning i hamnen

 1. Båtägaren ska själv anskaffa fullgoda förtöjningsgods och ansvarar för sin båts förtöjningsplats. Båten ska vara förtöjd i både för och akter, med tågvirke på både styrbords- och babords sida. Båten ska vara förtöjd så att den inte skadar brygga eller annan båt. Förtöjningsgods ska avlägsnas från båtplatsen vid båtupptagning.
 2. Båten får inte vara förtöjd med stum förtöjning utan ska vara försedd med ryckdämpare. Tågvirke får inte läggas glidande, d.v.s. att förtöjningstamp för styrbords- och babords sida ska vara separata tampar.
 3. Förtöjningstamp ska vara av långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid s.k. silke och ska av fabrikanten vara avsedd som förtöjningstamp. Förtöjningstamp ska minst vara dimensionerad för båtens vikt.
 4. På båten ska finnas minst fyra fendrar och på båt över 6,5 meter minst sex fendrar. Båtfendrar kan ersättas med fullgoda fendrar på y-bom.
 5. Finner hamnkaptenen båt bristfälligt förtöjd eller eljest i skick som äventyrar ordning och säkerhet i hamnen, kan denne söka kontakt med båtägaren och i samråd med denne och på dennes bekostnad vidta erforderliga åtgärder, t.ex. flytta båten. Nås ej båtägaren inom rimlig tid har hamnkaptenen rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt ovan.
 6. Båt som inte är gästbåt ska vara märkt med KBK-nummer väl synligt från bryggan. Märkningen kan utföras på valfritt sätt, t.ex. skylt, dekal eller märkremsa.
 7. Förtöjs båt utan att ha hyreskontrakt så betraktas båten som gästbåt och ägaren ska betala gästavgift enligt klubbens gällande avgiftslista.
 8. Båt får ej vara förtöjd vid kaj eller servicebrygga längre tid än vad som erfordras för mastning, båtlyft, toatömning, tankning etc.

 

Båtplats och båtplatskö

 1. Vem som ska ha vilken båtplats beslutas av hamnkaptenen.
 2. Vid anvisning av plats tas hänsyn till köplats, båtens storlek, vikt, manövrerbarhet och i mån av möjlighet även personliga önskemål.
 3. Endast medlemmar kan stå i kö för båtplats. Man kan inte köa för att få en viss plats. Eftersom alla platser inte passar alla båtar så kan listan inte enkelt numreras.
 4. Om man mist platsen och vill ha ny plats, så placeras man sist i kön.
 5. Byte av båt ska omgående anmälas till klubben. Vid byte till större båt garanteras ej att plats finns.
 6. Hyresgästen kan med hamnkaptenens medgivande och anvisningar, få sin plats uthyrd till annan medlem. Har man inte själv nyttjat sin båtplats under två år äger klubben efter dialog med platsinnehavaren rätt att ensidigt säga upp platsen.
 7. Vid andrahandsuthyrning uttages ordinarie decimeterpris samt en administrativ avgift. Även den som har hyreskontraktet betalar en administrativ avgift. Avgifterna framgår av klubbens gällande avgiftslista. Hyran återbetalas endast om platsen kan hyras ut för hela säsongen.
 8. Uthyrning i andra hand befriar inte hyresgästen från skyldigheten att gå vakt.
 9. Hyresgästen äger inte själv rätt att hyra ut eller låna ut sin plats i andra hand.

 

Tillfälliga båtplatser

 1. Då båtplats ej ska nyttjas under minst en vecka bör båtägaren anmäla detta till klubben så att platsen kan disponeras för gästande båtar.
 2. Efter sjösättning från klubbens uppläggningsplats får båt, som ej har båtplats, utan kostnad ligga på av hamnkaptenen anvisad plats i hamnen högst åtta dagar. Därefter debiteras avgift som fastställs av styrelsen.
 3. Sådan båt får ånyo förtöjas i hamnen från och med den 1 oktober.
 4. Vad som sägs under punkt 2 och 3 gäller i mån av plats.

 

 

Vinteruppläggning för båt och sommaruppställning för båtvagnar

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Uppläggningsplats uthyrs endast till medlem i klubben.
 3. Vinteruppläggningsplats får ej nyttjas efter sista sjösättningsdagen och före första upptagningsdagen (aktuella datum framgår av klubbens årsprogram). Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen. Om båt står på platsen under ej tillåten period enligt ovan och dispens inte söks/medges, så debiteras dygnsavgift. Vid medgiven dispens debiteras en annan särskild avgift. Båten ska då flyttas till anvisad plats. Avgiftsnivån dubblas jämfört med året innan för varje år som dispens ev. förlängs.
 4. Platsansökan för ny vinteruppläggningsplats görs till klubben och tilldelning sker i mån av lediga platser.
 5. Uppläggning av båtar ska ske på vagn. Båt och båtvagn, med fungerande hjul och drag, ska vara märkta med KBK-nummer. Vagn ska dessutom märkas med ägarens namn och tel. nr.
 6. Området ska hållas i god ordning. Vid sjösättning ska båtägare städa sin båtplats och lägga täcknings- och uppläggningsmaterial på sin båtvagn som sedan placeras på sommaruppställningsplatsen avsedd för båtvagnar, alternativt på annan plats än klubbens område.
 7. Inom området råder generellt förbud mot arbete med öppen låga. Arbete med svetsning, skärning, uppvärmning eller annat arbete som kan ge upphov till brand, Heta arbeten, omfattas av särskilda regler. Dessa arbeten måste föregås av särskilt godkännande av hamnkaptenen (detta gäller hela klubbens område).
 8. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 9. Klubben, dess styrelse och funktionärer ansvarar ej för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.
 10. Endast båtvagnar får vara placerade på sommaruppställningsplatsen för båtvagnar. Från och med 15 oktober till och med 15 april får ej heller båtvagnar vara uppställda på platsen. Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen.

 

Sjösättning och upptagning

Allmänt

 1. Hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen har rätt att neka/stoppa lyft och transport som inte bedöms vara säker.

 

Allmänt för sjösättning och upptagning med truck och hamnkran

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Inför sjösättning/upptagning av båt anmäler man sig till klubben på en lista.
 3. Båtvagnens drag, placering och fästen för anliggning är viktigast liksom att konstruktionen är stabil och ändamålsenlig. Klubben har krav på vagnens kvalitet, men går den sönder står ägaren för skadan.
 4. Säkerställ att du vet vilken båtplats respektive vinteruppläggningsplats du ska ha och kom i tid den aktuella dagen så att inga oklarheter eller missförstånd uppstår.
 5. Du signerar att du betalat båtförsäkringen före lyft/körning. Klubben ansvarar för sin personal och eventuella misstag och du för båten. Endast försäkrade båtar lyfts/körs.

Sjösättning och upptagning med hamnkran

 1. Trucken kör vagnen till kranen. Förare av truck och kran är godkända av klubben. Kranen är besiktigad och får lyfta max 7,5 ton. Kranen är försedd med våg. Om lyftet överskrider maxvikten så avbryter kranföraren lyftet.
 2. Kranföraren bestämmer vid lyftet. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid lyftet får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för var stroppar och lyftok ska placeras samt hur båten ska placeras på vagnen. För att underlätta bör båtägaren sätta på märklappar på relingen för var stropparna ska sitta (klubben har dessa) och ser till att vagnen märks med båtens placering för kommande lyft.
 4. Lyftet betalas enligt gällande regler.

 

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp med truck

 1. Trucken kör vagnen till rampen. Förare av truck är godkända av klubben.
 2. Truckföraren bestämmer vid körningen. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid körningen får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för hur båten ska placeras på vagnen.
 4. Truckkörningen betalas enligt gällande regler.

 

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp på annat sätt

 1. Görs genom båtägarens försorg och på egen risk.

 

Regler och information för vakt

Allmänt

 1. Den som har hyreskontrakt för bryggplats har skyldighet att gå vakt. En vaktskyldighet följer med varje hyreskontrakt (d.v.s. att man vaktar en natt för varje plats man har).
 2. Vakten pågår från 20.00 till 06.00 påföljande dag.
 3. Rondering utomhus ska ske oregelbundet minst en gång i timmen och ska omfatta hamnplan, bryggor och båthusområdet.
 4. Ingen ska gå ensam vakt under natten. För att undvika detta bör ni som ska gå vakt ta kontakt med varandra några dagar i förväg.
 5. Om du inte kan gå vakt aktuellt datum kan du själv byta med annan medlem.
 6. Den som går istället för dig ska vara minst 18 år.
 7. Missad vakt betraktas som ett brott mot klubbens regler.
 8. Om laddbar strålkastare finns kom ihåg att sätta den i laddning efter avslutat pass.
 9. Använd vaktvästarna.
 10. Skriv din namnteckning i vaktlistan efter passet.
 11. Skriv gärna in uppgift om temperatur, väder och händelser under passet i vaktdagboken.
 12. Styrelsen kan besluta om att tilldela vakten ytterligare arbetsuppgifter som ska utföras under passet. Dessa meddelas på lista som bifogas övriga vaktinstruktioner.

Om något inträffar

 1. Ring 114 14 för hjälp med hur man ska agera vid mindre allvarliga incidenter.
 2. Ring 112 vid allvarligare händelser (tveka inte).
 3. Iaktta och skriv ned observationer avseende signalement (längd, kläder, ålder etc.)
 4. Notera regnr. på fordon, märke, färg etc. och var inblandade personer eller fordon tar vägen.

 

Miljöplan

Allmänt

För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. I klubbens styrdokument finns vår miljöpolicy, där vår grundläggande inställning till miljön framgår. Som medlem förväntas du ta del av och följa intentionerna i den samt nedanstående specifika punkter i miljöplanen.
Parallellt med miljöplanen har klubben även en avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar, som definierar hanteringen av avfall som tas emot från båtar som anlöper hamnen. Denna plan hanterar även bland annat hur mottagningsanordningar är utformade, placerade och sköts, samt hur man rapporterar fel på dessa anordningar.

 

Miljöfarligt avfall

Underhåll som utförs på hamnplanen och som genererar miljöfarligt avfall ska tas om hand personligen och lämnas till kommunens miljöstation (Degermyran). Sådant underhåll får inte utföras i själva hamnen. Exempel på miljöfarligt avfall:

 • Färg, lack, lim (inklusive skraprester, slipdamm och spill)
 • Lösningsmedel (thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton)
 • Batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Oljor och motorbränslen
 • Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Glykol och andra frostskyddsmedel

 

Hushållsavfall

Avfall ska källsorteras. Glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och restavfall var för sig.

 

Avfall lämnas i sopkärl som finns på vår uppställningsplats för sopor på norra sidan om hamnmagasinet.

 

Sanering av båtbotten

Om gammal färg tas bort t.ex. genom skrapning, slipning eller blästring krävs att marken täcks så att slipdamm, smuts och färgrester kan samlas upp. Vid blästring behöver troligen ett tält byggas för att förhindra spridning av damm och gamla färgrester.

Slipning av båtbotten innebär att du måste använda en maskin som är kopplad till en industrisug med partikelfilter, för att undvika utsläpp. Arbetet får inte utföras om det blåser eller på annat sätt riskerar att spridas. Gammal färg ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

 

 

Glykol och motorkonserveringsmedel

Det är inte tillåtet att släppa ut glykol eller andra typer av konserveringsmedel i vattnet eller på land. Tänk på att frostskyddsmedel kan användas år efter år om den tas om hand (eventuellt kan det behövas en påspädning av frostskyddsvätskan). Samla upp och spara i en behållare, som förvaras på säkert sätt. Kasserad frostskyddsvätska ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Byte av olja samt olje- och bränslefilter

Vid byte av olja samt olje- och bränslefilter ska det göras på sådant sätt att inte de miljöskadliga ämnena kommer ut i naturen. Gamla oljor och filter ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Dieselinblandningar

Vinterförvaring med miljödiesel i tankarna bör undvikas för att minska risken för bakterietillväxt, som kan leda till att bränslet måste kasseras. Använd diesel utan RME alternativt syntetisk diesel.

 

Båtbottenfärger

Endast bottenfärger godkända för Bottenviken får användas.

 

Toalettavfall och tömning

Det är numera förbjudet att tömma toalettavfall i sjön.

Båtar med septiktank ska använda de sugtömningsstationer som finns. Klubbens tömningsstation är placerad vid hamnkranen.

 

Slagvatten

Förorenat slagvatten som innehåller t.ex. oljor eller drivmedel får inte länspumpas ut i sjön. Använd svamp/trasa för att samla upp och avlägsna förorenat vatten. Behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Förorening, utsläpp

Om det på klubbens område sker ett utsläpp som kan ha miljöpåverkan ska det omgående anmälas till SOS Alarm 112. En rapport om sådan händelse ska även skickas till klubbstyrelsen.

 

Energianvändning

Vid all verksamhet inom klubbens område ska hänsyn tas till att spara energi. Lämna exempelvis inte belysning eller elektriska apparater på i onödan och låt inte dörrar till uppvärmda lokaler stå öppna i onödan när det är kallt ute.

 

 

 

Arbeten med särskilda risker

Allmänt

 1. Avser aktiviteter som anordnas av klubben och där särskilda risker för hälsa, säkerhet och egendom kan förekomma, t.ex. vid sjösättning, upptagning och föreningsdagar.
 2. Exempel på särskilda risker i vår verksamhet och hur de hanteras:

Vinkelslip:              Ögon/hörselskydd, avstånd minst 10 m från byggnad,
gnistsprut ej mot brännbart material/byggnad

Motorsåg:                Ögon/hörselskydd, sågbyxor, sågstövlar

Röj/trim:                  Ögon/hörselskydd

Gräsklippning:       Skyddsskor/hörselskydd

Borrmaskin:            Ögon/hörselskydd

Kapsåg:                    Ögon/hörselskydd

Truck/kran:              Lyd föraren, var ej under last, se upp för maskinen

Mastkran:                Det är ej tillåtet att klättra i kranen (den är ej byggd för det)

Dykning:                 Utsedd dykarvakt assisterar dykaren hela dyket

På sjön:                    Flytväst

På bryggor:             Beakta halkrisk

På is:                         Beakta halkrisk, isdubbar eller räddningslina

 1. Hamnkapten eller annan person utsedd av styrelsen ska informera deltagarna om särskilda risker med arbetet samt hur dessa ska hanteras (t.ex. arbetssätt och skyddsutrustning).
 2. Det åligger enskild deltagare att ta reda på vad som gäller och följa arbetsledningens anvisningar. Arbete ska ej påbörjas om man är osäker på vad som gäller.
 3. Om uppenbar fara upptäcks; stoppa arbetet och tillkalla arbetsledning.
 4. Om något inträffar; tillkalla arbetsledning, vid allvarliga händelser ring 112.

 

 

Underlåter medlem att följa reglerna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

 

Reglerna antagna vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2023-12-06.

Dessa regler kan i särskilda fall förändras efter styrelsebeslut.

Sjösättning/Upptagning

Förteckning över kranförare och truckförare godkända av Kåge Båtklubb

Andra personer får ej köra kran resp truck enligt arbetsmiljöverkets regler.

De har den kunskap som krävs. Har deltagit vid utbildning 090510 eller senare.

KBK är i detta avseende arbetsgivare.

Funktion: av KBKs styrelse godkänd som Kranförare och/eller Truckförare

 

Förteckning över godkända kran- och truckförare i KBK 2022
             
KBK-nr Godkända kranförare KBK-nr Godkända truckförare  
582 Jan-Erik Landström 070-5538286 582 Jan-Erik Landström 070-5538286  
182 Mats Bystedt 070-3112849 279 Anders Lundström 070-3690765  
714 Patrik Sundin 070-5349598 632 Anders Pettersson 070-6411051  
279 Anders Lundström 070-3690765 347 Peter Öjhammar 070-6872180  
632 Anders Pettersson 070-6411051 666 Anders Lidman 070-1053232  
559 Anders Hedqvist 070-3184180 226 Ulf Svanborg 070-6258831  
199 Gunnar Johansson 070-5746391 749 Daniel Molander 070-3003819  
749 Daniel Molander 070-3003819 773 Pontus Berg 070-6932986  
773 Pontus Berg 070-6932986 714 Patrik Sundin 070-5349598  
245 Peter Lugnegård 070-5377068 559 Anders Hedqvist 070-3184180  
800 Rober Koss 070-6010833 800 Robert Koss 070-6010883  
476 Isak Burman 070-5599839 476 Isak Burman 070-5599839  
480 Nicklas Noren 070-4501015 480 Nicklas Noren 070-4501015  
827 Lars Persson 070-2427873 827 Lars Persson 070-2427873  
528 Peder Häggström 070-3333028 673 Ulf Bystedt 070-5135702  
673 Ulf Bystedt 070-5135702 448 Andreas Westerberg 070-3621004  
572 Ulf Sundström 070-3477872        
      528 Peder Häggström 070-3333028  
      610 Claes Svensson 070-5645598  
Kranförare under utbildning Truckförare under utbildning    
             
Uppdaterad 2022-06-18      

Stadgar

Stadgar för Kåge Båtklubb

Antagna vid vårmöte den 14/4 1986, samt reviderade vid årsmöte 861027, 011107, 041117, 071114,

151118, 201111 och 211201

 • 1 Namn

Föreningens namn är Kåge Båtklubb (KBK), nedan kallad Klubben, stiftad 1963 och är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar främst inom Skellefteå kommun.

 

 • 2 Ändamål och syfte

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande, samt ett gott kamrat- och sjömanskap genom:

 

 • att äga och förvalta Klubbens anläggningar i Kåge småbåtshamn m.fl.
 • att genom arrangemang som föreningsdagar, träffar, regattor, eskadrar, tävlingar och fester verka för medlemmarnas trevnad och sammanhållning
 • att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet
 • att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
 • att genom dels eget aktivt, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • 3 Medlemskap


3:1 Inträde och utträde.

 • Medlemskap erhålles efter därom gjord ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
 • Medlemskap kan förekomma som familjemedlem (med en röst/familj) och som hedersmedlem.
 • Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat Klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
 • Medlem, som inte inom tre (3) månader efter avisering erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur Klubben.

3:2 Medlems uteslutning.

 • Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom Klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar Klubbens syften, som skadar Klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag vid ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.
 • Till möte, som ska avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, ska medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav det framgår att ett uteslutningsärende ska behandlas.
 • Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Uteslutning av i denna punkt nämnt slag ska rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.
 • 4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är:

 • Årsmöte
 • Vårmöte
 • Extra möte
 • Styrelse
 • 5 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober — 30 september.

 

 • 6 Uppgifter till båtförbund

Klubben ska på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande

klubbstyrelsens sammansättning, Klubbens kontaktpersoner, medlemsantal och båtantal.

 

 • 7 Avgifter

Avgifter till Klubben fastställs av årsmötet, förutom avgifter som styrelsen kan besluta om

enligt hyreskontrakt för båtplats och ordningsregler för hamnområdet.

 

 • 8 Årsmöte
 • Årsmöte avhålls årligen senast under fjärde (4:e) kvartalet och ska utlysas sex veckor före dess avhållande.
 • Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande.
 • Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg.
 • Styrelsen ska hålla Årsredogörelse jämte Revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmöte.
 • Årsmötets dagordning ska uppta minst följande punkter;
 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av rösträknare tillika protokolljusterare
 5. Styrelsens Årsredogörelse innefattande:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Bokslut
 6. Revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Beslut om vinstdisposition
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Motioner till årsmötet
 12. Val av ordförande och sekreterare
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av minst två styrelsesuppleanter
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Val av två revisorer
 17. Val av en revisorssuppleant
 18. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, samt en suppleant
 19. Fastställande av ersättning till styrelse
 20. Program och verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutning.
 • 9 Röstning
 • Varje medlem/familj äger en röst.
 • Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.
 • Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall då någon fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal ska lottning avgöra.
 • 10 Vårmöte
 • Vårmötet hålls årligen under mars månad.
 • Ärenden till vårmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före dess avhållande.
 • Kallelse jämte dagordning till vårmötet meddelas senast 2 veckor i förväg.
 • Vårmötets dagordning beslutas av styrelsen.
 • 11 Extra möte
 • Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av Klubbens medlemmar gör framställning härom.
 • Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen ska innehålla motivering för det extra mötets utlysande.
 • 12 Styrelse

  12:1 Styrelsens åligganden.

Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:

 • att representera Klubben
 • att vara Klubbens verkställande organ
 • att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
 • att upprätta Årsredogörelse med verksamhetsberättelse och bokslut
 • att föreslå program/verksamhetsplan och budget för kommande år
 • att förvalta Klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 • att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 • att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter.

12:2 Styrelsens sammansättning.
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Hamnkapten
 • Fyra ordinarie ledamöter
 •  

12:3 Mandatperioder.
Styrelsens ledamöter, på så sätt:

 • att ordförande och sekreterare samt två ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år vid jämna årtal
 • att övriga ledamöter väljs för en tid av två år vid udda årtal
 • att suppleanter väljs för en tid av ett år.

 

12:4 Arbetsutskott.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som har

till uppgift att förbereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen, samt sköta Klubbens löpande ärenden.

 

12:5 Beslutsmässighet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro och yttranderätt, men ej rösträtt. Styrelsen kan vid behov adjungera medlemmar till styrelsemöten.

12:6 Förtida avgång ur styrelse.

Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgående så snart förutsättningar finns. Om förutsättningar för extra möte inte finns, väljs ersättare vid nästa ordinarie beslutande möte. Under tid från kassör har avgått och nytt val har skett utser styrelsen inom sig en tillförordnad kassör.

 

 • 13 Revision
 • Klubbens verksamhet ska granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
 • Kassören ska överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast en
 • månad före årsmötet.
 • Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka för årsmötet.
 • 14 Valberedning
 • Valberedningen ska bestå av tre ledamöter jämte en suppleant, vilka väljs för en tid av ett år. En av ledamöterna utses av årsmötet som sammankallande.
 • Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
 • Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
 • Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
 • 15 Firmateckning
 • Klubbens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan delegera firmateckning till ordförande och kassören, eller den styrelsen utser, i förening.
 • För löpande förvaltningsåtgärd tecknas firman av ordförande och kassören samt den styrelsen utser, var för sig.
 • 16 Klubbens emblem är

Båtstandert – vimpel, i färgerna blått och vitt.

Möss-, ärm- och blazeremblem, i färgerna guld på blå botten.

 

 • 17 Stadgeändring

För ändring av Klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra

följande möten (ett årsmöte och vårmöte eller ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett

årsmöte. I båda fallen ska dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

 

 • 18 Anslutning till riksorganisation

Klubben ska vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

Beslut om in- och utträde i riksorganisation ska fattas av Klubbens årsmöte.

 

 • 19 Klubbens upplösning
 • Beslut om Klubbens upplösning ska, för att vara giltig, fattas med majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
 • I kallelsen till dessa ska anges att förslag om Klubbens upplösning föreligger.
 • I händelse av Klubbens upplösning ska Klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta ska ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Kåge den 28 oktober 1986

Åse Holmström

Ordförande

 

Kåge den 7 november 2001

Erling Grahn

Ordförande

 

Kåge den 17 november 2004

Peter Lugnegård

Ordförande

 

Kåge den 14 november 2007

Peter Lugnegård

Ordförande

 

Kåge den 18 november 2015

Hans Öhlund

Ordförande

 

Kåge den 11 november 2020
Hans Öhlund
Ordförande

Kåge den 1 december 2021
Leif Degerman

Ordförande

Styrdokument/vision

Kåge Båtklubbs styrdokument för 2024

Inledning

Klubbens vision och verksamhetsidé utgår från vad som sägs i Kåge Båtklubbs stadgar § 1-2.
Styrdokumentet är baserat på en nulägesbeskrivning med tillägg av nu kända planer.
Styrdokumentet är ett levande dokument, vilket ska uppdateras årligen och fastställas av klubbens årsmöte, för att sedan gälla som huvudsaklig inriktning av verksamheten.

Vision

Klubbens vision är att inom sitt verksamhetsområde göra båtlivet tillgängligt för alla som vill.

Verksamhetsidé

Klubben ska bedriva verksamhet för att främja båtlivets utveckling, samt skapa, vidmakthålla och utveckla anläggningar för att underlätta båtägandet och göra utflyktsmål tillgängliga.

Miljöpolicy

För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. Vårt åtagande är därför:

 • Att uppfylla lagar och andra krav som är relevanta för verksamheten inklusive klubbens miljöplan.
 • Att vid anskaffning och användning av utrustning i möjligaste mån välja energieffektiva och miljövänliga alternativ.
 • Att minimera mängden utsläpp och avfall, samt förebygga förorening.
 • Att alla medlemmar inser att miljön är var och ens personliga ansvar och agerar därefter.
 • Att kommunicera vår miljöpolicy till såväl medlemmar som andra som vistas på klubbens anläggningar eller utför arbeten för klubben

Verksamhet

Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sin verksamhet:

 • Genomföra medlemsaktiviteter och samkväm, exempelvis föreningsdagar och eskadrar.
 • Ordna utbildning för att främja sjösäkerheten och utveckla båtlivet.
 • Verka för båtlivets framtid exempelvis genom ungdomsverksamhet och rekrytering.
 • Samverka med andra organisationer som anordnar aktiviteter i Klubbens närområde.
 • Övriga aktiviteter som syftar till att vårda och utveckla klubbens verksamhet och anläggningar.

Medlemmar

Klubben är en ideell och allmännyttig förening, vars arbete ska fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Klubben ska introducera nya medlemmar för att bekanta dem med klubbens verksamhet.

 

Anläggningar

Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sina anläggningar:

 • Klubblokaler
  • Tillgång till kontors- och arkivplats, samlingslokal om min 50 kvm, samt serviceinrättning omfattande ett kök, två toaletter och en dusch.
  • Tillgång till kallförråd om min 90 kvm.
  • Tillgång till verkstad om min 20 kvm (varmbonad, för tillfällig uppvärmning vid behov).
 • Hamnanläggning
  • Min 240 båtplatser med bommar, el och vatten, skyddade från sjögång, med djup och storlek anpassad till de båtar som ska nyttja platserna.
  • Tillgänglighetsanpassad turbåts- och servicebrygga.
  • Min 3 gästplatser.
  • Sjösättningskran; en st med kapacitet min 7,5 ton.
  • Mastkran; en st med kapacitet min 200 kg, höjd över vattnet min 12 m.
  • Mastställ; med tak och med plats för 40 master upp till 17 meters längd.
  • Truck eller motsvarande för lyft och transport; en st med kapacitet min 12 ton.
  • Sjösättningsramp; en st, yta med fast beläggning (t.ex. betong), sjösättningsbrygga.
  • Vinteruppställningsplatser; min 48 st med tillgång till vatten och el.
  • Drivmedelsservice; diesel och bensin, med möjlighet till kortbetalning.
  • Avfallshantering; sopkärl för brännbart avfall ska finnas i hamnen.
  • Anläggning för sugtömning av toalettavfall.
  • Bevakning i medlemmarnas regi.
 • Anläggning på Lillhällan
  Brygga, badbrygga, stuga, dusch, bastu, dass, grillplatser (delvis tillgänglighetsanpassat). Tillgänglighetsanpassad bastu, tillgänglighetsanpassat dass, tillgång till el, tillgång till färskvatten.
 • Anläggning på Storhällan
  Brygga, dass, grillplatser.
 • Anläggning på Bergskäret
  Två bryggor, dass, grillplatser.
 • Anläggning på Klåvaskäret
 • Klubbåtar
  • 2 öppna motorbåtar
  • 8 optimistjollar.
  • 2 ok-jollar
  • 1 trissjolle.
 • Servering/kafé
  Plats ska tillhandahållas för verksamhet bedriven av fristående arrendator.
 • Båthus
  Klubben upplåter i mån av utrymme mark för medlemmarna att uppföra båthus på, vilket regleras i avtal enligt klubbens gällande regler för detta.

Styrdokumentet beslutat vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2023-12-06

Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR)
Vårmöte 2023 protokoll

 

Protokoll fört vid Kåge Båtklubbs vårmöte den 15e mars 2023.

 1. Mötet öppnades av att ordförande Leif Degerman hälsade oss välkomna.
 2. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 3. Till mötesordförande valdes Leif Degerman.
 4. Till mötessekreterare valdes Åsa Storfält.
 5. Till justerare tillika rösträknare valdes Tage Staflund och Hans Öhlund.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Rapporter från Styrelse och sektioner.
  1. Kåge Hamncafé.
   Abbas, som tyvärr inte kunde närvara personligen,
   Berättar via ombud att han ska öppna ca 9 juni. Menyn kommer att vara ungefär likadan med fler färdigbredda mackor. Det kommer att vara grillkvällar, trubadurkvällar, öl och vinprovning för anmälda.
  2. Hamnutbyggnaden.
   Projektledare Fredrik redogör för läget. Bryggorna ligger där de ska, gamla bryggor är sålda och avhämtade, projektledningen har haft 17 protokollförda möten.
   Kommande åtgärder: Mars: Tillverkning av skydd för vattenledning och elkabel.
   Mars/April: Rivning av gamla vattenledningar och elkabel, belysning, skyltar mm. Montering av ny landgång från kajen till rampen. Flytt och montering av gångbara bommar. Montering av ny vattenledning, elkabel, belysning, skyltar mm.
   Maj/Juni: Montering av mellanbommar. Kompelttering av vikter och kättingar som inte hann läggas ut under hösten. Förlängning av nya D-bryggan med ytterligare 10 m om fler platser behövs. Slutlig GPS-positionering av alla bryggor och sträckning av kättingar. KLART!
   Tage Staflund undrar hur kölistan ser ut och hamnkapten Anders Hedkvist gissar att alla som vill ska få plats. Han önskar dessutom att de som nu ligger på D-bryggan tydliggör sina önskemål inför platsfördelningen. Tage Staflund önskar vid platsfördelning att segelbåtar läggs med mellanrum så masterna inte slår ihop vid eventuell storm.
  3. Klubbstugan
   Klubbstugan renoveras fortsatt av onsdagsgruppen som snart är klara. Anders Hedkvist föreslår en taklagsfest för gänget som hjälpts åt. Sittande möte beslutar att klubben bekostar detta.
   Kodlås till klubbstugan kommer att införas och samtliga medlemmar får tillgång till kod under sommarperioden. Dessutom kommer det att finnas funktionärskod för de som är där även vintersäsong samt gästkod för dem utifrån som betalar för gästplats. Ludvig Allerstrand föreslår att styrelsen kollar med regionen hur detta fungerar på andra ställen. Styrelsen tar till sig förslaget.
  4. Ny parkering.
   På massorna från muddringen har det lagts markduk och bärlager. Ytterligare en grusning ska göras och sedan anses parkeringen vara i funktion.
  5. Kayakomat.
   Under (minst) en treårsperiod kommer det att hyras ut kayaker i hamnen under sommarsäsong. Konceptet kallas kayakomat och kommer att drivas av Bigfield AB.
  6. Lillhällan
   Lillhällan kommer att ha samma pris på årskort även i inflationstid.4/6 är det städdag och säsongsöppning. Slangrulle som räcker hela brygglängden är inköpt så påfyllning av vatten möjlig.
 8. Övriga frågor/nya idéer.
  1. Sjösättningsrampens tillstånd ska kollas efter islossningen
  2. Lyft för rörelsehindrade är erbjuden av kommunen. Mötet överlåter till styrelsen att ta ställning till detta.

Ordförande                                                 Vid pennan

 

 

_______________________                         _______________________

Leif Degerman                                           Åsa Storfält

 

 

 

Justerare:                                                   Justerare:

 

 

____________________________               _____________________

Hans Öhlund                                             Tage Staflund

 

 

Årsmöte 2022 protokoll
 

Protokoll fört vid årsmöte för Kåge Båtklubb onsdagen den 30 november 2022 kl. 19 00

 

 • 1. Årsmötets öppnande.

            Vice ordförande Fredrik Ferm hälsade 34 medlemmar välkomna och öppnar årsmötet.

   

  • 2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande.

            Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.

   

  • 3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

  Årsmötet valde Fredrik Ferm till mötesordförande och Lars Lundström till mötessekreterare.

  • 4. Val av rösträknare tillika justerare.

           Årsmötet valde Tage Staflund och Mats Bystedt till rösträknare, tillika justerare.

   

  • 5. Styrelsens årsredogörelse (verksamhetsberättelse och bokslut).

   Fredrik Ferm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Kassör Isak Burman föredrog det ekonomiska läget och presenterade Årsbokslutet med resultat och balansräkning.

  Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet och att dessa kan läggas till handlingarna.

   

  .§   6. Revisionsberättelse

  Revisor Anders Hettinger föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog att styrelsen skall ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

  Mötet godkände revisionsberättelsen.

   

  • 7. Fastställande av resultat- och balansräkning

   Årsmötet godkände resultat- och balansräkningarna och att dessa kan läggas till handlingarna.

         

  • 8. Vinstdisposition

   Förslag till vinstdisposition föredrogs av kassör Isak Burman.

   Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på vinstdisposition.

                                                    

  • 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

  Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 10 01 – 2022 09 30.

   

  • 10. Val

  Valberedningen föreslog om- och nyval enligt nedan.

  Årsmötet valde enligt förslagen.

   

  (bild återfinns sist i dokumentet)

   

   

   

  • 11. Fastställande av styrdokument för 2023.

  Åsa Storfält presenterade styrdokumentet som är förändrat med utökat antal platser, i övrigt utan förändringar sedan föregående år. Årsmötet fastställde styrdokumentet

   

  • 12. Fastställande av regler för 2023.

  Årsmötet beslutade att fastställa reglerna enligt styrelsens förslag. Dessa är inte förändrade sedan föregående år.

   

  • 13. Motioner och propositioner till årsmötet

           Motion inkommit om att byta ut mastkranen. Styrelsen har lagt in dessa i sin långsiktiga investeringsplan. Motionsställaren föreslår reparationer, men det finns saker som styrelsen måste diskutera, bl a åtgärder som behöver göras innan investering. Till styrelsen uppdras att komplettera passus i regler i avsnittet ”arbete med särskilda risker” med risker kring mastkranen.

   

            Inga propositioner förelåg.

   

  • 14. Fastställande av årsprogram 2023.

  Ida Svensson föredrog styrelsens utsända förslag för 2023.

  Årsmötet fastställde årsprogrammet med ändring att föreningsdag flyttas från 6 till 7 juni.

   

  • 15. Fastställande av ersättning till styrelse

           Årsmötet beslutade att befintliga ersättningar skall ligga  

           kvar på 100 kr per bevistat styrelsemöte, dock max 900 kr per år.

   

  • 16. Fastställande av verksamhetsplan för 2023

           Fredrik Ferm gick igenom den verksamhetsplan/utveckling som styrelsen föreslagit.

     Årsmötet beslutade att anta föreslagen verksamhetsplan.

     

  • 17. Budget och investeringar för 2023

     Isak Burman föredrog den av styrelsen föreslagna budgeten och investeringar.

  Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget. Vad beträffar investeringar finns önskemål om investeringen av nytt mastställ läggs för 2024, samt pålverket mot E4, samt att lyftoket tidigareläggs. Beslutades att budgeten för investeringar ska gälla bara 2023, och att årsmötet får prioritera år från år. Investeringsbudgeten för 2023 godkändes därmed.

   

  • 18. Fastställande av avgifter för 2023

  Fredrik Ferm föredrog de av styrelsen föreslagna avgifterna. En ny avgift för rampen har införts.

           Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på avgifter.

         

  • 19. Rapport från styrelsen om aktuella frågor

  Fredrik Ferm presenterade vad som gjorts kring hamnutbyggnaden och vilka åtgärder som återstår. Gästplatser kommer att finnas. Hur de ska märkas ut får styrelsen ta ställning till.

   

  Hans Öhlund och Pontus Berg rapporterade om den pågående renoveringen av klubbstugan. Nu ska köket bytas ut. Nya kodlås ska monteras för att ”obehöriga” inte ska nyttja stugan. Detaljerna kring detta kommer att beslutas senare av styrelsen.

   

  • 20. Övriga frågor

  Tage Staflund presenterade onsdagsseglingen under sommaren. Tage kommer inte att fortsätta organisera dessa på grund av dåligt deltagande/intresse.

  Mörkt på hamnplan; komplettering har diskuterats i styrelsen.

  Råttor/möss har observerats bl a vid cafét.

  Stölder under säsongen, viktigt att vakten fungerar.

   

  Vice ordförande Fredrik Ferm avtackade avgående styrelsesuppleant Mats Lindfors med ett presentkort, samt ej närvarande Jan Nygren från valberedningen.

   

  • 21. Årsmötets avslutning

           Fredrik Ferm avslutade årsmötet 21.14 med att tacka för visat intresse.

   

   

   

  Mötesordförande                   Sekreterare                                        Justerare 

   

   

  ………………………            ………………………                         ………………………….

  Fredrik Ferm                            Lars Lundström                                   Tage Staflund

   

   

                                                                                                               …………………………..

                                                                                                               Mats Bystedt